Põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Ühingu ametlik nimi on eesti keeles mittetulundusühing Eesti Käekirurgia Selts (edaspidi EKKS)

1.2 EKKS on Eesti Vabariigis tegutsev ülajäseme vigastuste ja haiguste kirurgilise raviga tegelevate kirurgide ühendus Eesti Traumatoloogide ja Ortopeedide Seltsi (edaspidi ETOS) juures.

1.3 EKKS asukoht on Eesti Vabariik, Tartu 51014, L. Puusepa 8.

1.4 EKKS on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on ülajäseme kui funktsionaalse terviku kirurgia arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.

1.5 EKKS eesmärgid on:
1.5.1 Käekirurgia erialal tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine.
1.5.2 Erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine.
1.5.3 Koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal.
1.5.4 Täiendõppe korraldamine ja atesteerimisel osalemine.
1.5.5 Eriala puudutavate raviteenuste hinnakirjade läbivaatamine ja nende kohta muudatuste ja ettepanekute tegemine.
1.5.6 Ettepanekute tegemine tervishoiupoliitika kujundamiseks kõikidel tasanditel.
1.5.7 Vajadusel allüksuste, ainesektsioonide ja toimkondade asutamine.

1.6 EKKS on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingust, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.7 EKKS võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks. Tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. EKKS vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

1.8 EKKS valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.

1.9 EKKS on asutatud määramata ajaks.

2. Liikmelisus

2.1 Liikmed
2.1.1 EKKS asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes kinnitasid käesoleva põhikirja
2.1.2 Peale asutajaliikmete võivad EKKS liikmeks olla tegev- (edaspidi “liige”), au- ja toetajaliikmed.
2.1.3 EKKS liikmeks võivad astuda ülajäseme vigastuste, omandatud ja kaasasündinud haiguste raviga tegelevad arstid, füsio- ja tegevusterapeudid.
2.1.4 EKKS auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kellel on erilisi teeneid ühingu eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel
2.1.5 EKKS toetajaliikmeks võivad olla ühiskondlikud organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad ühingut.
2.1.6 Välisriigist EKKS liikmeks astunud organisatsioonid või üksikisikud on rahvusvahelised toetajaliikmed.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. EKKS juhatus võtab liikmeid vastu üksikisikute avalduse (ja aruande) alusel, mida on toetanud 2 käekirurgiaga aktiivselt tegelevat EKKS liiget.

2.3 EKKS auliikme valib üldkoosolek seltsi juhatuse või vähemalt 3 liikme kirjalikul ettepanekul.

2.4 EKKS toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek ühingu juhatuse ettepanekul.

2.5 Liikmel on õigus EKKS-ist välja astuda kirjaliku avalduse alusel ette teatamisega kolm (3) kuud.

2.6 Liikmelisust EKKS-is ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.7 EKKS liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

2.8 Liikmete seltsist väljaarvamine
2.8.1 Seltsi liikme võib seltsi koosseisust välja arvata seltsi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.
2.8.2 Liige arvatakse EKKS-ist välja üldkoosoleku otsusel, kui liige ei täida EKKS põhikirjast tulenevaid kohustusi, juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu tasumata jätmisel üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
2.8.3 Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ja selleks ei ole vaja üldkoosoleku otsust.
2.8.4 Päevast, mil liige loetakse EKKS-ist välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

3. EKKS liikme õigused, kohustused ja varaline vastustus

3.1 EKKS liikmel on õigus:
3.1.1 osa võtta EKKS üldkoosolekutest;
3.1.2 osa võtta EKKS poolt korraldatavatest üritustest;
3.1.3 valida EKKS juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;
3.1.4 saada teavet EKKS tegevuse kohta;
3.1.5 kasutada EKKS-ile kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;
3.1.6 taotleda EKKS kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutsetööga.
3.1.7 üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme (3) kuu jooksul arvates otsuse teada saamise päevast.

3.2 EKKS liige on kohustatud
3.2.1 täitma EKKS põhikirja ja kodukorda ning EKKS juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
3.2.2 tasuma tähtaegselt makseid üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.2.3 esitama EKKS juhatusele tööaruande
3.2.4 järgima oma kutsetegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat.

3.3 EKKS ei vastuta EKKS liikme isiklike varaliste ja mittevaraliste kohustuste eest.

4. Struktuur ja juhtimine

4.1 EKKS juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

4.2 Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal.

4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosoleku tööst võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamuse alusel, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

4.4 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.

4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord teatatakse seltsi liikmetele vähemalt üks kuu ette.

4.6 Põhikirjas muudatuse tegemiseks on vaja 2/3 kokkutulnud seltsi liikmete nõusolek.

4.7 Üldkoosolek
4.7.1 võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb sellesse vajalikke muudatusi;
4.7.2 valib seltsi juhatuse kolmeks (3) aastaks salajasel hääletusel;
4.7.3 valib revidendi kolmeks (3) aastaks;
4.7.4 valib seltsi au- ja toetajaliikmed;
4.7.5 määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
4.7.6 kuulab ära ja kinnitab seltsi tegevust käsitlevad aruanded;
4.7.7 kuulab ära ja kinnitab seltsi eelarve, tulude-kulude aastaaruande;
4.7.8 omab õiguse lõpetada seltsi tegevus või otsustada seltsi jagunemine või ühinemine.

4.8 EKKS juhatus
4.8.1 koosneb kuni viiest (5) liikmest ja juhib seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
4.8.2 koostab seltsi töökava, tegevus- ja rahalise aastaaruande;
4.8.3 valmistab ette ja kutsub kokku seltsi üldkoosoleku;
4.8.4 otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja teeb üldkoosolekule ettepaneku toetaja- ja auliikmete vastuvõtmiseks;valib salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega seltsi juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, aseesimehe ja sekretär-varahoidja .
4.8.5 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega; häälte võrdse jaotumise puhul on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
4.8.6 Juhatus kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku 1/10 seltsi liikmete algatusel või vähemalt kahe juhatuse liikme nõudmisel.
4.8.7 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või võimetus seltsi juhtida.

4.9 Seltsi juhatuse esimees
4.9.1 korraldab juhatuse tööd
4.9.2 kirjutab alla EKKS sõlmitavatele lepingutele ja varalise iseloomuga tehingutele;
4.9.3 esindab EKKS-i suhetes juriidiliste ja üksikisikutega ilma erivolitusteta;
4.9.4 on aruandekohustuslik EKKS juhatuse, revidendi ja üldkoosoleku ees.
4.9.5 Juhatuse esimeest asendab juhatuse töö korraldamisel tema ajutisel äraolekul aseesimees.

4.10 Revident
4.10.1 kontrollib seltsi põhikirjajärgset, finantsmajanduslikku ja juhtorganite tegevust;
4.10.2 teostab revisjoni mitte harvem kui üks (1) kord aastas ja esitab kontrolli tulemused üldkoosolekule aktina.

5. EKKS vara ja tegevus

5.1 EKKS vara tekib tema liikmete maksudest, EKKS vara ning EKKS kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.

5.2 EKKS moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.

5.3 EKKS põhikapitali moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.

5.4 Sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.

5.5 Seltsi raha hoitakse seltsi nimele avatud pangakontol.

6. EKKS tegevuse lõpetamine.

6.1 EKKS tegevus lõpetatakse:
6.1.1 üldkoosoleku otsuse alusel;
6.1.2 kohtuotsusega;
6.1.3 muudel seadustega ettenähtud juhtudel.

6.2 EKKS tegevuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt ¾ kõigist koosolekul osalenud EKKS liikmetest. Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka EKKS vara ja vahendite edasise haldamise ja majandamise küsimus.

6.3 EKKS liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega EKKS tegevuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

6.4 EKKS tegevus lõpetatakse kohtuotsusega:
6.4.1 kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu tegevuse lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik;
6.4.2 muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

6.5 EKKS tegevuse lõpetamise otsuse mittetulundusühingute registrisse kandmiseks esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui EKKS tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

6.6 EKKS tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlgade sissenõudmist ja võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud seltsi vara ja vahendid üle ETOS –le või teistele samalaadsete eesmärkidega ühingutele.